Edgewall Software

This is the Polish translation of some Trac Terms.

Note that translation work for pl_PL is already in-progress, please see #5480.

To jest polskie tłumaczenie terminów Trac'a.

english polish

General (Ogólne)

About Trac О Tracu
Attach File Załącz plik
Browse Source Przeglądanie źródeł
browser przeglądarka
Help / Guide Pomoc / Przewodnik
Log Protokół
Login Uwierzytelnienie
New Ticket Nowe zgłoszenie
Page History Historia strony
Preview Podgląd
Recent Changes Ostatnie zmiany
Roadmap Plan prac
Search Szukaj
Settings Ustawienia
Start Page Strona startowa
Submit Przesłać
Timeline Przebieg
Update Uaktualnienie
View Tickets Przeglądać zgłoszenia
Wiki Wiki

Tickets (Zgłoszenia)

Assign to Komu przypisać
Cc Kopia
Changesets Zbiory zmian
Component Komponent
Full summary Pełny opis
Keywords Słowa kluczowe
matches pasuje do
Milestone Etap
Priority Priorytet
Properties Właściwości
Severity Ważność
Short summary Streszczenie
Ticket Properties Właściwości zgłoszenia
Version Wersja
Your email or username Twój adres lub miano

Source Browser (Przeglądarka repozytorium)

Age Wiek
Available Reports Dostępne Raporty
Custom Query Własne Zapytanie
Last Change Ostatnia Zmiana
Name Imię
Report Raport
Rev Wersja
root baza
Title Tytuł

Subversion topics (Tematy związane z Subversion)

Repository Repozytorium

Polish version

Polish translation of the Trac engine and wiki pages, which should disappear once Trac becomes multilingual. Zobacz tutaj


Last modified 11 years ago Last modified on Nov 27, 2010, 1:26:52 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.