Edgewall Software

This is the Hebrew translation of some Trac Terms.
The point of this page is to help a future Hebrew-localized version of Trac.

Note that translation work for he_HE is already in-progress, please see #9040.

זהו תרגום לעברית של מושגי טראק עיקריים.
מטרת דף זה הינה לסייע לגרסה מעוברתת עתידית של טראק.

עבודה על התרגום העברי מתואמת באמצעות טיקט #9040.

Table of Terms

English עברית Comments | הערות
Trac טראק
Wiki ויקי
Ticket טיקט
Timeline ציר זמן
Roadmap מפת דרכים
Browse Source סייר קוד See below
browse עיין, עיון
browser סייר
View Tickets הצג טיקטים העדפתי על-פני "צפייה בטיקטים". פתוח לדיון..
New Ticket טיקט חדש
Search חיפוש
Login כניסה
logged in as מחובר כ
Logout ניתוק
Settings הגדרות
Help עזרה
Guide מדריך
About Trac אודות טראק
Preview תצוגה מקדימה או סתם "תצוגה", אם מתאים יותר
Submit שלח, בצע
Attach File צרף קובץ
Update עדכן, עדכון
Start Page דף ראשי
Start Page דף פתיחה
Start Page דף התחלה
Recent Changes שינויים אחרונים
Page History היסטוריית הדף
Download in other formats: הורד בפורמטים אחרים
Save Changes שמור שינויים
Plain Text טקסט בלבד
Syntax Highlight הדגשת תחביר
Invalid (whatever) (משהו) לא חוקי
Attachment קובץ מצורף
Resource משאב לא שלם עם זה
Database מסד נתונים
hotcopy העתקה-חמה, או פשוט hotcopy אם מתאים יותר
Argument ארגומנט
email אימייל
Trac Environment סביבת טראק
Default ברירת מחדל
Indexing אינדוקס / מאנדקס
Configure / Configuration לקנפג / קינפוג / להגדיר / הגדרות
Deploy / Deploying / Deployment לפרוס / פריסה
web ווב, רשת
Admin / Administrator מנהל, מנהלן, ניהול
Logging / Log יומן / רישום ביומן
Permissions הרשאות
Subject (permissions context) סובייקט See below
Plugins פלאגינים
Macros מאקרו-ים
matches התאמות, תוצאות
Properties מאפיינים
Preferences העדפות
Ticket Properties מאפייני טיקט
Workflow ?? See below
Component מרכיב See below
Version גרסה
Severity חומרה
Resolution החלטה, סיבת סגירה עוד רעיונות?
Keywords מילות מפתח
Priority עדיפות
Milestone אבן דרך
Assign to הקצה ל
Owner אחראי נראה מתאים יותר מ"בעלים"
Cc מכותב / מכותבים
Your email or username אימייל / שם משתמש
Short summary תיאור קצר
Full summary תיאור מפורט
Change vs. Diff שינוי לעומת הפרש
Notification התראה
Changeset קבוצת שינויים See below
Report דו"ח
Available Reports דו"חות זמינים
New Report דו"ח חדש
Title, Header, Heading כותרת
Custom Query שאילתא מותאמת
Name שם
Age גיל
Age פז"מ
Age ותק
Last Change שינוי אחרון
Revision מהדורה
Rev מה'
root (of repository) בסיס
root (super user / administrator) מנהלן
Update עדכון / עדכן
TracGuide מדריך-טראק דוגמה גנרית למקרים שניתן לפרק קישורי-ויקי למרכיביהם ולהפריד ב-"-",
כאשר הדבר לא פוגע ביצירת קישור כמובן
Title Index אינדקס כותרים ?
Page History היסטוריית הדף
Edit This Page ערוך דף זה
Attach File צרף קובץ
Delete This Version מחק גרסה זו
Delete Page מחק דף
Editing עריכה
Review Changes סקירת שינויים
Adjust edit area height שנה גודל תיבת עריכה
Comment about this change (optional): הערה עבור שינוי זה (רשות):
Page is read-only דף לקריאה בלבד
Repository מצבור See below
Toggle הצג / הסתר See below
Annotate, Annotations הדגשה / סימון
navigation contributor ספק ניווט ?
Context Navigation ניווט לפי הקשר ?
inline תוך-שורה

Guidelines and Considerations

  • It is favorable to "force" Hebrew terms (e.g. "טראק" for "Trac", "טיקט" for "Ticket" etc.)
    • Pro: No nasty RTL phenomena when typing Hebrew-only text (word & line ordering misbehavior)
    • Con: Looks weird… (maybe just need to get used to it?)
  • Sentences that address the user as "you" (singular or plural) are translated using male-form (אתה, אתם).
  • Terms with actions ("search", "submit", "view", "browse"..) are translated using the command-form (הוריה) or the noun-form (שם פעולה), according to context (e.g. "חיפוש" לעומת "חפש", "שליחה" לעומת "שלח")

Specific Terms Discussion

There are several terms that have no "natural" counterparts in Hebrew.
This section is meant to discuss those terms, and if needed - invent words for them.

It is desired to come up with tech-oriented and matching-register words, in order to match the intended audience.

Source Browser

TracGuide says the following about the term "Source Browser" (TracBrowser):

The Trac repository browser can be used to browse specific revisions of directories and files stored in the repository of the configured version control system.

Itamarost: Since the repository is not used solely for source code, using "סייר קוד" is not exact, but this is true also for the original term… An alternative might be "סייר קבצים" (translates back to "file browser"), which indeed describes the actual use-case, but drifts somewhat from the original term.

Subject

In Trac permissions, a subject is either a username or a group, which is the object for which permissions are managed.

Itamarost: Lacking ideas, I started using "סובייקט", which is definitely not a good idea.

Workflow

See TracWorkflow for details on the workflow concept.

Itamarost: I have no clue.. :-(

Component

TracGuide says the following about the word component (TracTickets#TicketFields):

The project module or subsystem this ticket concerns

Itamarost: The most generic Hebrew term that matches this is "מרכיב", but it seems a little too generic. A more specific term might be "מודול" (which translates back to "module"), but this loses the "subsystem" meaning originally intended.

Changeset

Wikipedia says the following about the word changeset (wikipedia:changeset):

In revision control, changesets are a way to group a number of modifications that are relevant to each other in one atomic package, that may be canceled or propagated as needed.

Itamarost: That's why I think "קבוצת שינויים" is a rather direct translation for the term. What I don't like is the breaking of the term into two words. I think it is preferable to invent a shorter and more concise term at a matching register.

Repository

Wikipedia says the following about the word repository (wikipedia:Revision_control#Common_vocabulary):

The repository is where files' current and historical data are stored, often on a server.

Itamarost: After a first attempt with "מאגר-קוד", the suggestion "מצבור" came up, which translates back to "store" (e.g. "a store of code").

Toggle

Toggling is showing a hidden object or hiding a visible object.

Itamarost: An exact term would be "מיתוג", but it seems somewhat off. I chose to use "הצג / הסתר" (translates back as "show / hide"), which is quite self-explanatory, but less concise.


Any further discussions should take place here. All Hebrew speakers invited!

דיונים נוספים שייכים לכאן. דוברי עברית באשר הם מוזמנים!

Last modified 14 years ago Last modified on Mar 20, 2010, 6:17:49 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.