Edgewall Software

Trac Terms Dutch / Nederlandstalige Trac-terminologie

Note that translation work for nl_NL is already in-progress, please see #5473.

Introduction and background

This is the Dutch translation of some Trac Terms. The point of this page is to help a future localized version of Trac for the Dutch-speaking community. Comments are appreciated.

As a Gnome-translator, I tried following guidelines from the Dutch Gnome Team.

It's important to establish an agreement on whether we should try to adhere to Trac-terms or whether the Ducth translation should be as goog as possible. This especially applies to terms like Ticket, Repository, Query and Report.

Introductie en achtergrond

Dit is de Nederlandse vertaling (NL-nl/Nl-be) van Trac-terminologie. Dit dient als basis voor een toekomstige gelocaliseerde Trac-versie voor de Nederlandstalige gemeenschap. Suggesties, aanpassingen en opmerkingen zijn zeer welkom!

Aangezien ik deel uit maak van het Nederlandse Gnome-team heb ik geprobeerd de daar geldende richtlijnen aan te houden.

Belangrijk is om vast te stellen of bij twijfel (zoals bij Ticket, Repository, Query en Report) zoveel mogelijk de originele terminologie aangehoud dient te worden of dat er naar een zo goed mogelijke vertaling gestreefd moet worden.

The format is:

original term (english) translated term (dutch)

Het formaat is als volgt:

originele term (Engels) vertaalde term (Nederlands)

As support for l10n seems to be a moving target, I created a temporary hack for translating a Debian trac installation (version 0.10.3) to Dutch.

Aangezien ondersteuning voor l10n steeds maar weer wordt opgeschoven heb ik een tijdelijke aanpassing gemaakt die een Debian trac-installatie (versie 0.10.3) naar Nederlands vertaald.


Algemeen

TracGuide — The Trac User and Administration Guide TracGuide — De Trac gebruikers- en beheer-handleiding
Login Aanmelden
logged in as %s aangemeld als %s
Logout Afmelden
Register Registreren
Settings Instellingen
Help/Guide Hulp/Handleiding
About Trac Over Trac
My Account Mijn gebruikersaccount
Download in other formats: Download in andere formaten:

Wiki

Wiki Wiki
Adjust edit area height: Hoogte van bewerkingsgebied aanpassen:
Start Page Startpagina
Title Index Titelindex
Recent Changes Recente wijzigingen
Page History Paginageschiedenis
Delete this version Deze versie verwijderen
Note: See WikiFormatting and TracWiki for help on editing wiki content. Opmerkingen: Zie WikiFormatting en TracWiki voor hulp bij het bewerken van Wiki-inhoud.
Page is read-only Pagina kan niet bewerkt worden
Preview Voorbeeld
Submit changes Wijzigingen doorvoeren
Attach File Bestand toevoegen
Update Bijwerken
Cancel Annuleren
Change information Wijzingsinformatie
Your email or username: Uw e-mailadres of gebruikersnaam
Comment about this change (optional): Opmerkingen over deze wijziging (optioneel):

Permissions

Permission Denied Toegang geweigerd
%s privileges are required to perform this operation %s-rechten zijn vereist om deze handeling te voltooien
Note: See TracPermissions for help on managing Trac permissions. Opmerking: Zie TracPermissions voor hulp bij het beheren van Trac-rechten

Timeline

Possible translations for / Mogelijke vertalingen voor Timeline:

 • Tijdlijn
 • Geschiedenis
 • Historie
Timeline Geschiedenis
View changes from %s and %s days back. Wijzingen vanaf %s en %s dagen terug weergeven.
Milestones Mijlpalen
Ticket changes Ticketwijzigingen
Repository checkins Repositorywijzigingen
Wiki changes Wikiwijzigingen

Roadmap

Possible translations for / Mogelijke vertalingen voor Roadmap:

 • Planning
Roadmap Planning
Show already completed milestones Reeds voltooide mijlpalen weergeven
%s %s late %s %s te laat
Closed tickets: Afgehandelde meldingen:
Active tickets: Openstaande meldingen:
Add new milestone Mijlpaal toevoegen
Edit milestone info Mijlpaalinformatie bewerken
Delete milestone Mijlpaal verwijderen
Ticket status by %s Status van meldingen sorteren op %s
Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap. Opmerking: Zie TracRoadmap voor hulp bij het gebruik van de roadmap.
Name of the milestone: Naam van mijlpaal:
Schedule Planning
Due: Verwacht:
Format: MM/DD/YY Formaat: MM/DD/JJ
Completed: Voltooid:
Format: MM/DD/YY hh:mm:ss Formaat: MM/DD/JJ uu:mm:ss

Subversion topics / onderwerpen

Possible translations for / Mogelijke vertalingen voor Repository:

 • Repository
 • Bibliotheek
 • Depot

Possible translations for / Mogelijke vertalingen voor Changeset:

 • Wijziging
 • Set van veranderingen
 • Set van wijzingen
 • Verzameling van wijzingen
 • Verzameling van veranderingen
Browse Source Bron weergeven
Note: See TracBrowser for help on using the browser. Opmerking: Zie TracBrowser voor hulp bij het gebruik van bronbestanden-beheer
Repository Repository
Changesets Wijzigingen
Name Naam
Age Leeftijd
Last Change Laatste wijziging
Rev Rev
root root
View log starting at %s and back to %s Logweergave vanaf %s tot en met %s
Mode: Modus:
Stop on copy Stoppen bij kopie
Follow copies Kopieën volgen
Show only adds, moves and deletes Alleen toevoegingen, verplaatsingen en verwijderingen weergeven
Show full log message Volledige log-berichten weergeven
View Latest Revision Laatste revisie weergeven
Added Toegevoegd
Modified Gewijzigd
Copied or renamed Gekopieerd of hernoemd

Reports

Possible translations for / Mogelijke vertalingen voor Report:

 • rapport
 • overzicht

Possible translations for / Mogelijke vertalingen voor Query:

 • zoekopdracht
 • query
 • weergave
 • zoekterm
Available Reports Beschikbare rapporten
This is a list of reports available. Dit is een overzicht van beschikbare rapporten.
Report Rapport
Title Titel
Custom Query Aangepaste zoekopdracht

Tickets

Possible translations for / Mogelijke vertalingen voor Ticket:

 • Ticket (voorkeur)
 • Melding (geen voorkeur))

Possible translations for / Mogelijke vertalingen voor matches:

 • overeenkomsten
 • resultaten
View Tickets Tickets weergeven
New Ticket Nieuw ticket
matches overeenkomsten
Properties Eigenschappen
Ticket Properties Ticketeigenschappen
Component Component
Version Versie
Notification Notificatie
Verification Verificatie
Severity Belangrijkheid
Keywords Sleutelwoorden
Priority Prioriteit
Milestone Mijlpaal
Assign to Toewijzen aan
Cc Cc
Your email or username E-mailadres of gebruikersnaam
Short summary Korte samenvatting
Full summary Beschrijving

Remarks / Opmerkingen

Last modified 11 years ago Last modified on Feb 11, 2011, 11:58:26 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.