Edgewall Software

Trac Terms Czech / Český překlad termínů pro Trac

Introduction and Background

This is the Czech translation of some Trac Terms. The point of this page is to help a future localized version of Trac for the Czech-speaking community. Comments are appreciated.

It's important to establish an agreement on whether we should try to adhere to Trac-terms or whether the Czech translation should be as good as possible.

Úvod

Toto je český překlad některých termínů používaných v Trac. Cíle této stránky je pomoci při budoucí lokalizované verzi Trac pro česky mluvící komunitu. Připomínky a korekce jsou vítány.

General / Obecné

TracGuide — The Trac User and Administration Guide TracGuide - Příručka uživatele a administrátora Tracu
Login Přihlášení
logged in as %s přihlášen jako %s
Logout Odhlásit
Register Registrace
Settings Nastavení
Help/Guide Nápověda/Příručka
About Trac Co je Trac?
My Account Můj účet
Download in other formats: Stáhnout v jiných formátech:
Wiki Wiki
Timeline Historie
Roadmap Plán prace
Browse Source Zdrojové kódy
View Tickets Hlášení
New Ticket Nové hlášení
Search Hledat

Wiki

Wiki Wiki
Adjust edit area height: Upravit výšku editačního okna:
Start Page Hlavní stránka
Title Index Seznam témat
Recent Changes Poslední změny
Page History Historie stránky
Delete this version Smazat tuto verzi
Note: See WikiFormatting and TracWiki for help on editing wiki content. Poznámka: Nápovědu k úpravě wiki stránek najdete na stránce WikiFormatting a TracWiki.
Page is read-only Stránka je určena pouze pro čtení.
Preview Náhled
Submit changes Uložit změny
Attach File Připojit soubor
Update Obnovit
Cancel Zrušit
Change information Informace ke změně
Your email or username: E-mail nebo uživatelské jméno:
Comment about this change (optional): Komentář k této změně (volitelně):

Permissions / Oprávnění

Permission Denied Přístup nepovolen!
%s privileges are required to perform this operation K provedení této operace je zapotřebí oprávnění: %s
Note: See TracPermissions for help on managing Trac permissions. Poznámka: Nápovědu ke správě oprávnění najdete na stránce TracPermissions

Timeline / Historie

Possible translations for / Další možný překlad:

  • timelinečasová posloupnost, časová osa
Timeline Historie
View changes from %s and %s days back. Zobrazit změny od %s a %s dní zpět.
Milestones Etapy
Ticket changes Změny hlášení
Repository checkins Přístupy k úložišti (checkins)
Wiki changes Změny ve Wiki
matches souhlásí s
Properties Vlastnosti
Ticket Properties Vlastnosti hlášení
Component Komponenta
Version Verze
Severity Důležitost
Keywords Klíčová slova
Priority Priorita
Milestone Etapa
Assign to Přiřadit
Cc Kopie
Your email or username E-mail nebo uživatelské jméno
Short summary Krátký popis
Full summary Celý popis
Changesets Soubor změn

Roadmap / Plán prace

Roadmap Plán prace
Show already completed milestones Zobrazit již hotové etapy
%s %s late %s %s opožděn
Closed tickets: Uzavřené ohlášení:
Active tickets: Aktivní ohlášení:
Add new milestone Přidat novou etapu
Edit milestone info Upravit informace o etapě
Delete milestone Smazat etapu
Ticket status by %s Stav ohlášení od %s
Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap. Poznámka: Nápovědu k použití etap najdete na wiki stránce TracRoadmap.
Name of the milestone: Název etapy:
Schedule Plán
Due: Termín:
Format: MM/DD/YY Formát: MM/DD/RR
Completed: Hotovo:
Format: MM/DD/YY hh:mm:ss Formát: MM/DD/RR hh:mm:ss

Subversion

Possible translations for / Další možný překlad:

  • repositoryúložiště, repozitář, ???
  • changesetsoubor změn, změny
Browse Source Zdrojové kódy
Note: See TracBrowser for help on using the browser. Pozn.: Nápovědu k použití prohlížeče uvidíte v sekci TracBrowser
Repository Úložiště
Changesets Soubory změn
Name Název
Age Stáří
Last Change Změněno
Rev Rev.
root root
View log starting at %s and back to %s Prohlížet log od %s do %s
Mode: Mód:
Stop on copy Stop on copy
Follow copies Follow copies
Show only adds, moves and deletes Zobrazit pouze příspěvky, přesuny a výmazy
Show full log message Zobrazit celý log
View Latest Revision Zobrazit poslední revizi
Added Přidáno
Modified Upraveno
Copied or renamed Zkopírováno nebo přejmenováno

Reports / Výpisy

Available Reports Výpisy
This is a list of reports available. Seznam dostupných výpisů:
Report Výpis
Title Název
Custom Query Vlastní dotaz

Remarks / Poznámky

  • ad date formatting: Czech language uses following date formatting DD.MM.YY instead of English MM/DD/YY
Last modified 11 years ago Last modified on Feb 2, 2011, 11:03:02 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.