Edgewall Software

This is the Armenian translation of some Trac Terms. This page is dedicated to help a future Armenian localization of Trac. The translation work is in-progress. Please see #8991. Comments are welcome.

English Armenian

General Trac Terms

Wiki Wiki
Author Հեղինակ
Timeline Ժամանակացույց
Roadmap Ուղեցույց
View ticket Դիտել խնդիրը
Search Փնտրել
Milestone Ուղենիշ
Preview Նախնական դիտում
About Trac Trac-ի մասին
Update Թարմացնել
Help/Guide Օգնություն/ուղեցույց
Login Մուտք
Logout Ելք
General Ընդհանուր
Settings Կարգավորումներ
Search Փնտրում
Page Էջ
Result Արդյունք
System Information Ինֆորմացիա համակարգի մասին
Plugin Փլագին
Section Բաժին
Property Հատկություն
Value Արժեք
Description Նկարագրություն
Initial Version Նախնական Տարբերակ
Legend Նշանակություն

Tickets

Create New Ticket Ստեղծել Նոր Խնդիր
Match Համապատասխանություն
Type Տեսակ
Properties Հատկություններ
Description Նկարագրություն
Component Կոմպոնենտ
Owner Սեփականատեր
Resolution Որոշում
Submit changes Գրանցել փոփոխությունները
Attachment Կցվող նյութ
Username օգտագործողի անուն
Replace Փոխարինել
Add attachment Ավելացնելկցվող նյութ
Delete attachment Ջնջել կցված նյութը
Differences Տարբերություններ
Changes Փոփոխություններ
Comment Մեկնաբանություն
Create Ստեղծել
Detected Հայտնաբերել

Source Browser

Repository type Բազայի տեսակը
Unmodified Անփոփոխ
Added Ավելացված
Removed Հեռացված
Modified Փոփոխված
moved տեղափոխված
View Revision Log Դիտել Ռեվիզիայի Պատմությունը
Copied or renamed Պատճենված է կամ անվանափոխված
Diff տարբերություն
Old / New Հին / Նոր
Chgset Փոփոխություններ
Log Message Պատմության Հաղորդագրություն
Last Change Վերջին Փոփոխություն
View changes… Դիտել փոփոխությունները․․․
Show differences Տարբերությունների ցուցադրում
view diffs տեսնել տարբերությունները
Timestamp Ժամանականշան
ChangeLog Փոփոխության Պատմություն
Invalid Changeset Number Անվավեր Փոփոխության Համար
Normal Նորմալ
View file without annotations Ցուցադրել ֆայլը առանց մեկնաբանությունների
Zip Archive Zip Արխիվ
Unified Diff Ստանդարտ Տարբերություն

Statuses

Status Կարգավիճակ
New Նոր
Closed Փակված
Reopened Վերաբացված

Last modified 7 years ago Last modified on Feb 18, 2015, 5:11:42 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.