Modify

Opened 5 months ago

#1820 new task

4 khía cạnh quan trọng của Bao bì nhựa trong tiếp thị sản phẩm

Reported by: anonymous Owned by: somebody
Priority: major Milestone: milestone1
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Khác biệt với các đối thủ cạnh tranh của bạn
Truyền đạt thông điệp
Trải nghiệm khách hàng tốt hơn
Xây dựng câu chuyện thương hiệu
Với khả năng sản xuất bao bì theo các kích thước, hình dạng và phong cách khác nhau, Giga Pack cung cấp cho khách hàng các giải pháp đóng gói cạnh tranh và tiên tiến, không chỉ mạnh mẽ, tinh tế mà còn theo xu hướng thị trường hiện đại.
Tim hieu tai: https://gigapack.vn/san-xuat-bao-bi/

Attachments (0)

Change History (0)

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as new The owner will remain somebody.
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from somebody to the specified user. Next status will be 'assigned'.
The owner will be changed from somebody to anonymous. Next status will be 'accepted'.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences .
 
Note: See TracTickets for help on using tickets.