Modify

Opened 4 months ago

Last modified 3 months ago

#1690 new task

Lý do nào khiến nhãn mác quần áo lại quan trọng đối với thương hiệu của bạn?

Reported by: anonymous Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Nhãn mác quần áo tùy chỉnh cung cấp cho sản phẩm một bản sắc riêng biệt tạo nên sự khác biệt với các sản phẩm cạnh tranh. Khi thiết kế hàng may mặc, yếu tố quan trọng nhất cần lưu ý là tên thương hiệu. Bạn thích được gọi như thế nào? Chính xác thì trách nhiệm của bạn là gì? Giá trị cốt lõi của công ty bạn là gì? Hồ sơ của những người bạn đang cố gắng tiếp cận là gì? Biểu trưng và mô tả thương hiệu tùy chỉnh của bạn nên bao gồm câu trả lời cho những câu hỏi này.
Nhãn mác quần áo có thể đơn giản được sử dụng để đại diện cho thương hiệu hoặc chúng có thể được đặt một cách chiến lược để bán sản phẩm
Các loại nhãn quần áo tại: https://macdet.vn/nhan-mac-quan-ao/

Attachments (0)

Change History (1)

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as new The owner will remain somebody.
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from somebody to the specified user. Next status will be 'assigned'.
The owner will be changed from somebody to anonymous. Next status will be 'accepted'.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences .
 
Note: See TracTickets for help on using tickets.